Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website bp-guide.vn được quản lý bởi Luche Holdings Pte.Ltd. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
  • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục tiêu hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích thích hợp khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân nếu cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng và với sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan khi thích hợp.
  • Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  • Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho bạn đọc thông tin về các chính sách và thực hành của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết vận hành website theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info+id@bestpresent.jp